Dessa allmänna användarvillkor (“Villkor”) kommer att tillämpas på ett avtal mellan Kepler Technologies AB, ett svenskt privat aktiebolag (AB) med organisationsnummer 556858-3131, med registrerad adress på Brogatan 9, 252 66 Helsingborg – Sverige ( “Kepler Hosting”) och en kund (“Kund”) till vilken Kepler Hosting tillhandahåller molnbaserad infrastruktur och mjukvarutjänster för Kundens kommersiella ändamål (“Tjänsten”). I dessa villkor hänvisas till Kepler Hosting och kunden gemensamt som “Parterna” och individuellt som en “Part”. Du får inte komma åt eller använda några tjänster om du inte samtycker till att följa alla villkor och villkor i detta avtal.

1. Tjänsten

Kepler Technologies AB. (hädanefter “Kepler Hosting“, “vi“, “oss” eller “vår“) hanterade WordPress-värdtjänster, programvara och support via vår Kepler Base-plattform, webbplats och andra relaterade applikationer och tjänster (tillsammans kallade “Tjänsterna“). Webbplatserna/installationerna som skapas och hanteras av våra klienter genom våra tjänster kallas här kollektivt för “klientwebbplatser/installationer“. Tredjepartsbesökarna på klientwebbplatserna kallas här “Slutanvändare/Slutanvändare“.

Kepler Hosting förser kunden med WordPress-optimerade dedikerade virtuella behållare eller applikationsvärd inom olika molnmiljöer. Kepler Hosting kombinerar tjänster från molnvärdsleverantörer som Upcloud, Glesys</a >, Wasabie och Stackpath. Kepler-värdplattformen kombinerar dessa tjänster för att skapa tjänsten som tillhandahålls i vår Kepler-basplattform.

Kepler Hosting är 100% utvecklat från grunden med anpassade optimeringar, automatisering och integration för att tillgodose våra kunders behov och utveckla våra produkter/tjänster ytterligare.

Kepler Hosting ska förse Kunden med optimerade hostingtjänster och ansvarar själv för hostingen. Kunden är ansvarig för innehållet (webbplats, cms, innehåll, kodbas etc.) på Kepler Base-plattformstjänsten. En mer avancerad installation utanför värdtjänsten kan tillhandahållas om klienten ber om det och Keplers värdteam accepterar uppgiften. Andra tjänster som bör avtalas utanför står inte i strid med detta avtal.

Kepler hosting ansvarar för att www.keplerhosting.com www.keplerhosting.se och base.keplerhosting.com alltid är tillgängliga.

2. Betalningar

Kepler Hosting-tjänster är betaltjänster med en pay as you go-modell. Du betalar för de resurser du använder per timme baserat på ett fast månadspris. Tjänsten ska betalas för genom vår anpassade integration med Stripe (www.stripe.com)

Kundens konto kommer automatiskt att debiteras den sista dagen i varje månad i efterskott på det valda kredit-/betalkort som lagts till av Kunden. Kepler Hosting kommer att stänga av och stoppa värdtjänsten utan förvarning om kundens betalning misslyckas mer än 5 gånger. Underlåtenhet att betala efter 14 dagar ger Kepler Hosting rätt att avbryta detta avtal och andra avtal med Kunden.

Du samtycker till att betala för de resurser som används. Du samtycker till att ta emot fakturorna i elektroniskt PDF-format. Vi kommer att fakturera innan ditt kort debiteras. Fakturor kommer att skickas till den faktureringskontakt du anger i beställningen och kan laddas ner från ditt konto (base.keplerhosting.com)

Ditt ansvar är att upprätthålla korrekta och uppdaterade faktureringsuppgifter och säkerställa att avgifterna betalas före förfallodagen. Om du inte upprätthåller korrekta och uppdaterade faktureringsuppgifter kommer ditt konto att stängas av tills sådana uppgifter tillhandahålls.

3. Uppladdad information & Rättigheter till innehållet.

Kunden är ansvarig för allt innehåll som laddas upp till varje behållare som skapats av Kunden, och Kunden ansvarar för allt innehåll och information. Innehåll kan vara fotografier, texter, logotyper och sådant. Kunden ansvarar för webbhantering, webbutveckling och alla filer och innehåll på webbhotellet. Kepler Hosting ansvarar inte för korrupta filer eller annat innehåll som skadats av klienten. Kunden ansvarar även för alla webb- eller cms-uppdateringar. Kepler Hosting ska aldrig hållas ansvarigt för någonting som kunden lägger på värdtjänsten.

Om kunden använder värdtjänsten för olagliga ändamål kan tjänsten stängas av omedelbart utan förvarning, och inga medel kommer att tillämpas. Kepler Hosting kommer att informera kunden om en sådan åtgärd är tillämplig.

Kunden samtycker till att vara ensam ansvarig för allt innehåll som placeras på värdtjänsten, och Kepler Hosting ska aldrig använda, göra anspråk på äganderätt eller förse andra klienter med innehållet som placeras i värdtjänsten.

Kunden samtycker till att aldrig göra anspråk på äganderätt till någon av Kepler-verktygen inom Kepler Base Platform/tjänst eller andra som tillhandahålls av Kepler Technologies AB.

4. Säkerhetskopiering & Lagrade loggar

Kepler Hosting tillhandahåller säkerhetskopior och historisk information som åtkomstloggar, cacheloggar och felloggar för värdtjänsten men rekommenderar starkt att klienten håller säkerhetskopior utanför värdtjänsten som en extra säkerhet.

Även om Kepler Hosting och Kepler Base gör regelbundna säkerhetskopior av din webbplats och ditt innehåll, garanterar vi ingen förlust eller korruption av data. Korrupta eller ogiltiga säkerhetskopieringspunkter kan bland annat orsakas av innehåll som är skadat innan det säkerhetskopieras eller som ändras under tiden en säkerhetskopiering görs.

Kepler Hosting kommer att stödja dig och försöka felsöka alla kända eller upptäckta problem som kan påverka dina säkerhetskopior.

5. Tillgänglighet för tredje part/Upptid

Vårt uppdrag är att leverera snabb hosting hela tiden med drifttid samma eller bättre än industristandarder. Vi kommer att behålla rätten att utföra schemalagda och oschemalagda säkerhetsuppdateringar och underhållsavbrott för att öka våra tjänsters prestanda. Därför ska Kepler Hosting inte heller hållas ansvarigt för eventuella avbrott på grund av schemalagda och oschemalagda säkerhetsuppdateringar.

Om kunden överskrider de överenskomna gränserna för bandbreddsanvändning eller lagring, kommer Kepler Hosting automatiskt att debitera eller fakturera kunden för en uppgradering av tjänsten för att passa mängden bandbredd och/eller lagringsbehov för att underhålla tjänsten. Kepler Hosting kommer alltid att informera kunden före, under och efter sådan uppgradering.

6. Sekretess

Kunden och Kepler Hosting är överens om att behålla information om detta avtal, tjänsten, innehållet, verktygen och programvaran som tillhandahålls av Kepler Hosting. Allt innehåll, design, källkod, programvara, processer och ekonomiska siffror är konfidentiella.

7. Pris & Prisförändringar

Kepler Hosting förbehåller sig rätten att ändra framtida avgifter som tas ut för värdtjänsten utan föregående meddelande. Om Kunden inte går med på några prisändringar kan värdtjänsten avbrytas när som helst. Priset kommer aldrig att ändras för redan använda resurser och kommer endast att gälla för nya resurser som används från det framtida ändringsdatumet.

8. Makt och befogenhet att ingå detta avtal

Kunden garanterar att han har befogenhet att ingå detta avtal och befogenhet att fullgöra dess innehåll.

9. Ersättning

Klienten samtycker till att hålla Kepler Hosting, dess direktörer, personal och agenter fria från ansvar för eventuella rättegångar eller alla olägenheter som kunden orsakar.

Kepler Hosting samtycker till att hålla kunden, dess direktörer, personal och agenter fria från ansvar för eventuella rättegångar eller alla olägenheter som orsakas av Kepler Hosting.

10. Ansvarsbegränsningar

Kepler Hosting ska inte ha något ansvar för obehörig åtkomst eller användning av värdtjänsten av ingen godkänd tredje part. Kepler Hosting rekommenderar starkt att kunden använder säkra lösenord och har interna processer som håller säkerhetsnivån hög.

11. Force Majeure

I händelse av att endera parten inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt villkoren i detta avtal på grund av Guds handlingar, strejker, utrustning eller överföringsfel eller skada som rimligen ligger utanför dess kontroll, eller andra orsaker som rimligen ligger utanför dess kontroll, ska denna part inte vara ansvarig för skadestånd till den andre för eventuella skador som härrör från sådan underlåtenhet att utföra eller på annat sätt av sådana orsaker.

12. Uppsägning av avtalet

Varje part (Kepler Hosting eller klient) kan säga upp detta avtal när som helst. Avtalet kommer att sägas upp så snart klienten har tagit bort den senaste värdwebbplatsen/installationen och betalat eventuellt kvarvarande saldo på kontot.

Kommunikation angående detta avtal ska adresseras enligt följande: E-post: ​[email protected]